مدت انجام شکایت در جرایم غیر عمد

به نام خالق عدل

6.مدت انجام شکایت در جرایم قابل گذشت یک سال از تاریخ اطلاع شاکی از وقوع جرم می باشد ، بعد از گذشت این مدت دیگر از نظر جنبه ای کیفری نمی توان شکایت کرد