شهادت فرد نابالغ

به نام خالق عدل

4.شهادت فرد نابالغ فاقد اثر قانونی می باشد. ولی اظهارات او برای اطلاع استماع میشود .