حکم دادگاه در جرایم غیر عمد

به نام خالق عدل

5.دادگاه نمی تواند در جرائم غیر عمد که قانون برای آنها تا دو سال حبس در نظر گرفته مجرم را به حبس محکوم کند و مکلف است حکم به جایگزینی حبس صادر کند