جرم فرد نابالغ

به نام خالق عدل                          

 

اگر نا بالغی مرتکب جرمی شود ، از نظر جنبه ای کیفری فاقد مسئولیت می باشد ولی از نظر جنبه ای مدنی واجد مسئولیت می باشد