.باتوسل به چه دلایلی میتوان جرم شخصی را که متهم به ارتکاب جرم است اثبات کرد؟

به نام خالق عدل

1.باتوسل به چه دلایلی میتوان جرم شخصی را که متهم به ارتکاب جرم است اثبات کرد؟
دلایلی که می توان با آن وقوع جرم را اثبات کرد: 1.اقرار 2.شهادت 3.قسامه 4.سوگند 5.علم قاضی