اقرار فرد نابالغ

به نام خالق عدل

2.اگر فردی که به بلوغ شرعی نرسیده است (نابالغ) اقرار کند که جرمی را مرتکب شده است،اقرار او فاقد ارزش قانونی بوده و اثری ندارد .