این یک تست برای دیدن ابزارک موجود در ساید بار می باشد.